ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра вищої математики та інформаційних технологій
 Версія для друку

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

Касярум Сергій Олегович

Начальник кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Частоколенко Ігор Павлович

Доцент кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Григоренко Костянтин Васильович

Старший викладач кафедри

Підполковник служби цивільного захисту

 

Марченко Артем Павлович

Викладач кафедри

 

Історія. У 2010 р. Кафедра не тільки отримала нову назву – вищої математики та інформаційних технологій,а й увійшла до складу факультету пожежної безпеки. Почався новий етап у житті кафедри. Науково-педагогічні працівники кафедри доклали багато зусиль для посилення практичної складової викладання, насамперед дисциплін інформаційного спрямування, таких як «Основи інформаційних технологій» та «Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту». Нині на кафедрі працюють: начальник кафедри, канд. пед. наук, доцент, полковник с.ц.з. С. О. Касярум, канд. фіз.-мат. наук, доц. І. П. Частокленко, канд. техн. наук, доцент, полковник с.ц.з. В. І. Томенко, старший викладач, підполковник с. ц. з. К. В. Григоренко, викладач А. П. Марченко.

Основні завдання кафедри: забезпечення викладання дисциплін кафедри «Вища математика», «Основи інформаційних технологій», «Основи вищої математики та математична статистика», «Математичні методи в психології», «Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту» на високому теоретичному та практичному рівнях; залучення найбільш підготовлених курсантів до наукової роботи, індивідуальної роботи з курсантами, функціонування наукового товариства курсантів, підготовка робіт на огляд-конкурс; математичний супровід науково-дослідних робіт, що проводяться профільними кафедрами, розвиток наукових засад організації освітнього процесу при викладанні дисциплін кафедри та практичне впровадження результатів в галузях фізично-математичних наук, інформаційних та комп’ютерних технологій, а також в методичних питаннях викладання навчальних дисциплін;

Навчально-матеріальна база кафедри. Кафедра «Вищої математики та інформаційних технологій» в своєму складі має 4 аудиторії: 2 спеціалізованих класи для проведення занять з «вищої математики» та 2 комп’ютерні класи.

Навчальна діяльність кафедри: забезпечує кваліфіковане проведення занять з дисциплін кафедри за спеціальностями: 261 Пожежна безпека, 263 Цивільна безпека, 053 Психологія, 081 Право; бере участь у підготовці робочих навчальних планів закріплених освітніх програм; розробляє робочі програми навчальних дисциплін за профілем кафедри та затверджує їх в установленому порядку; здійснює керівництво з підготовки курсантами (студентами) конкурсних робіт, проводить рецензування. Забезпеченість кафедри науково-педагогічними кадрами вищого рівня кваліфікації складає 67%. Більшістю науково-педагогічних працівників кафедри було здійснене підвищення кваліфікації в межах вивчення курсу: «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом». НПП кафедри активно застосовують пакети комп’ютерних програм, що набувають особливої актуальності в процесі розв’язання прикладних завдань, а саме: побудова реляційних баз даних; задач прогнозування та оптимізації; розрахунок сил і засобів для проведення рятувальних робіт; оцінювання рівня фізичної підготовки рятувальників; сучасні інформаційні технології оброблення даних; онлайн-системи електронного документообігу; основні прийоми роботи та пошук нормативних документів у правових і законодавчих інформаційно-пошукових системах; застосування інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж у дистанційному навчанні фахівців пожежно-рятувальних підрозділів; сайти та блоги професійного й навчального призначення; створення електронних підручників; принципи, програмні засоби з метою створення та проведення комп’ютерного онлайн-тестування для потреб ДСНС України; математичне моделювання; експертні процедури для ухвалення рішень; математичні методи в обґрунтуванні рішень; детерміновані та стохастичні методи в управлінні.

Наукова діяльність кафедри: Результатами роботи науково-педагогічних працівників кафедри стали п’ять колективних монографії: «Випаровування, випарні апарати і випарні станції», «Елементи теорії нерівноважних процесів», «Міграція радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну», «Термодинаміка нерівноважних процесів», «Нерівноважна статистична термодинаміка розріджених газів». За результатами наукових досліджень спільно з кафедрою автоматичних систем безпеки та електроустановок виготовлено діючий макет «Автоматизована система моніторингу стану газобалонного обладнання автомобіля з можливістю автоматичного припинення подачі горючої суміші». Також кафедра здійснює математичний супровід науково-дослідних робіт.

Методична та видавнича діяльність кафедри. За короткий період науково-педагогічні працівники кафедри підготували до друку три підручники «Теорія функції дійсної змінної», «Математичний аналіз у поняттях, прикладах і контрприкладах», «Вища математика» в двох частинах та шістнадцять навчальних посібників та практикумів до навчальних дисциплін.

Виховна діяльність кафедри: формує високі моральні відносини в колективі і створює нормальний психологічний клімат на кафедрі; розвиває почуття відповідальності за виконання поставлених завдань; формує у здобувачів сучасний науковий світогляд, прививає культуру, трудову мотивацію, в тому числі через організацію освітнього процесу з дисциплін кафедри.

 

Положення про кафедру вищої математики та інформаційних технологій

 

    Твіт