ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок
 Версія для друку

Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок

Мигаленко Костянтин Іванович

Начальник кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Землянський Олег Миколайович

Заступник начальника кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Колесніков Денис Валерійович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Костирка Олеся Вікторівна

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Майор служби цивільного захисту

 

Григор'ян Микола Борисович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

Заїка Петро Іванович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

 

Зобенко Олександр Олександрович

Викладач кафедри

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

 

 

Заїка Наталія Петрівна

Начальник лабораторії

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Кафедру автоматичних систем безпеки та електроустановок створено 27.06.12р.

Основні завдання та функції кафедри:

Кафедра реалізує свої функції за наступними напрямками:

1.Навчальна діяльність:

– проводить всі види навчальних занять;

– бере участь у підготовці робочих навчальних планів закріплених освітніх програм;

– розробляє робочі програми навчальних дисциплін за профілем кафедри та затверджує їх в установленому порядку;

– здійснює керівництво з підготовки курсантами (студентами, слухачами) рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних (дипломних, магістерських) та інших робіт, проводить рецензування;

– проводить консультації;

– проводить іспити і заліки, бере участь в роботі державної атестаційної комісії.

– здійснює керівництво підготовкою дисертаційних робіт за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека».

2. Навчально-методична діяльність:

– впроваджує найбільш доцільні форми і методи викладання, використовує раціональне поєднання різних методичних прийомів, ефективно застосовує наявне сучасну техніку та лабораторне обладнання;

– здійснює розробку та своєчасне оновлення методичного матеріалу, навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей;

– здійснює комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри підручниками, навчально-методичними посібниками та іншими видами навчальних матеріалів, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри;

– планує видання підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів силами професорсько-викладацького складу кафедри, проводить їх експертизу;

– організовує методичні семінари з питань організації навчальної роботи за профілем кафедри, встановлює зв’язки і підтримує відносини з кафедрами інших вузів;

– здійснює поточний контроль успішності курсантів (студентів, слухачів);

– вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи кращих викладачів, бере участь у підготовці молодих викладачів, надає їм допомогу в оволодінні педагогічною майстерністю.

3. Навчально-виховна діяльність:

– формує високі моральні відносини в колективі і створює нормальний психологічний клімат на кафедрі;

– розвиває почуття відповідальності за виконання поставлених завдань;

– формує у курсантів (студентів, слухачів) сучасний науковий світогляд, прививає культури, трудову мотивацію, в тому числі через організацію навчального процесу з дисциплін кафедри.

4. Діяльність по реалізації кадрової політики:

– бере участь у підборі і розстановці кадрів;

– створює необхідні умови для професійного зростання професорсько-викладацького складу кафедри;

– планує, організовує та аналізує підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри;

– організовує контроль виконання функціональних обов’язків та посадових інструкцій працівниками кафедри;

– клопоче про подання професорсько-викладацького складу до присвоєння вчених звань доцента та інших вчених і почесних звань, нагород.

5. Міжнародна діяльність:

– планує і організовує участь працівників кафедри в міжнародних програмах і проектах;

– планує і проводить навчання іноземних громадян;

– залучає для роботи в інституті закордонних фахівців.

6. Профорієнтаційна діяльність:

– бере участь в організації прийому абітурієнтів в інституті;

– бере участь у різних формах навчання з підвищення кваліфікації фахівців різних підрозділів ДСНС;

– організовує, і проводить спеціальне навчання керівників і виконавців робіт та послуг протипожежного призначення.

– проводить роботу по розширенню і зміцненню зв’язків із підрозділами ДСНС в галузі підготовки кадрів з вищою професійною освітою;

– бере участь в аналізі відгуків підрозділів ДСНС про роботу випускників в цілях отримання об’єктивних оцінок якості підготовки курсантів (студентів, слухачів), підтримує зв’язок з випускниками інституту;

– проводить моніторинг попиту випускників із закріплених спеціальностей і напрямків підготовки, розробляє вмотивовані пропозиції щодо диверсифікації переліку нових спеціалізацій.

7. Кафедра проводить роботу з розвитку, модернізації та зміцненню навчальної матеріально-технічної бази, що включає вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними технічними засобами і їх широке впровадження в навчальний процес. Кафедра бере участь у розробці та впровадженні інформаційних технологій, які сприяють інформаційно-аналітичної підтримки освітнього процесу.

 

Навчальні дисципліни:

1. Пожежна і виробнича автоматика

2. Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

3. Системи автоматичного контролю та спостереження

4. Сучасні системи пожежної автоматики

5. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках

6. Електротехніка та запобігання аварій в електроустановках

7. Технічна механіка рідини і газу

8. Гідравліка

9. Спеціальне водопостачання

10. Охорона праці

11. Охорона праці в галузі

12. Основи охорони праці

 

Історія кафедри:

Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок сформована у 2012 році відповідно до наказу МНС України від 27 червня 2012 р. №937 “Про здійснення організаційно-штатних заходів в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України”. Кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент, полковник с.ц.з. Томенко Віталій Іванович.
Створення кафедри було викликане необхідністю об’єднання навчальних дисциплін до єдиного наглядово-профілактичної блоку. Дане завдання було вирішено шляхом об’єднання кафедр «Автоматичних систем безпеки» і «Безпеки електроустановок та охорони праці».
Колектив кафедри працює у складі факультету пожежно-профілактичної діяльності.
Кафедра «Автоматичних систем безпеки» була наступником кафедри «Пожежна та виробнича автоматика», що розпочала свою діяльність у 2007 році відповідно до Наказу МНС України від 12.09.2007 р. № 630. З вересня 2007 р до червня 2012 р. кафедру «Автоматичних систем безпеки» очолював кандидат технічних наук, доцент, підполковник с.ц.з. Левченко Андрій дмитрович.
За цей період на кафедрі працював наступний професорсько-викладацький склад:
1. Левченко Андрій Дмитрович – начальник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, підполковник с.ц.з.
2. Ленартович Євгенія Сильвестрівна. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник .
3. Биченко Артем Олексійович. Доцент кафедри, майор с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: “Гібридні технології підтримки прийняття рішень при пожежогасінні особливо небезпечних об’єктів”.
4. Тищенко Євген Олександрович. Доцент кафедри, майор с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: “Розробка ефективних способів локалізації пожеж горючих рідин і газів на відкритих технологічних установках”.
5. Землянський Олександр Миколайович. Доцент кафедри, капітан с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: “Еволюційні технології оптимізації систем пожежного моніторингу об’єктів”.
6. Колесников Денис Валерійович. Старший викладач кафедри, майор с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: “Дослідженя плину рідин в пожежних стволах”.
7. Мигаленко Костянтин Іванович. Старший викладач кафедри, капітан с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: “Профілактика поширення підземних пожеж на торф’яниках”.

 

На кафедрі викладалися наступні дисципліни: «Пожежна і виробнича автоматика», «Сучасні системи пожежної автоматики», «Технічна механіка рідин та газів», «Спеціальне водопостачання».
Кафедра «Кафедра безпеки електроустановок та охорони праці» була наступником кафедри «Техногенної безпеки», що розпочала свою діяльність у 2007 році відповідно до Наказу МНС України від 12.09.2007 р. № 630. З вересня 2007 р. до грудня 2010 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент, полковник с.ц.з. Баракін Олександр Генріхович.

З жовтня 2011 р. начальником кафедри призначений кандидат технічних наук, доцент, підполковник с.ц.з. Томенко Віталій Іванович. З січня 2012 р. підполковника с.ц.з. Томенка В.І. призначено заступником начальника факультету – начальник кафедри безпеки електроустановок та охорони праці факультету пожежно-профілактичної діяльності.
За цей період на кафедрі працював наступний професорсько-викладацький склад:
1) Томенко Віталій Іванович – к.т.н, доцент, підполковник с.ц.з. Захистив дисертацію за темою: ”Створення автоматичних систем управління підрозділами МНС при надзвичайних ситуаціях у природних екосистемах”.
2) Баракін Олександр Генріхович – к.т.н., доцент, полковник с.ц.з. Захистив кандидатську дисертацію за темою: “Високодинамичні синхронні електроприводи з безпосереднім перетворювачем частоти”.
3) Квашніна Ольга Вікторівна – к.т.н., доцент, полковник с.ц.з. Захистила кандидатську дисертацію за темою: “Дослідження динамічних процесів в електротехнічних системах з напівпровідниковими перетворювачами”.
4) Наконечний Валентин Васильович – к.т.н., доцент. Захистив кандидатську дисертацію за темою: “Исследование методов контроля параметров рудничной атмосфери в калийных и калийно соляных рудников с целью их усовершенствования”.
5) Кулініч Олександр Іванович – к.т.н., доцент. Захистив кандидатську дисертацію за темою: “Розробка і дослідження автоматизованого електроприводу подачі каменерізних машин”.
6) Зіновський Руслан Андрійович – підполковник с.ц.з., старший викладач. Здійснював дослідження за темою: « Удосконалення системи безпеки праці особового складу МНС під час гасіння пожеж».
7) Землянський Олег Миколайович – старший лейтенант с.ц.з. Здійснював дослідження за темою: «Аспекти невизначеності процесу постпрогнозування концентрації небезпечних хімічних речовин після аварії».

На кафедрі викладалися наступні дисципліни: «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках, «Охорона праці», «Охорона праці в підрозділах МНС».
Початок історії кафедри «Автоматичних систем безпеки та електроустановок» пов’язаний також із необхідністю створена потужного науково-методичного підрозділу, що може вирішувати важливі завдання науково-методичного спрямування. Новостворена кафедра об’єднала пов’язані між собою спеціалізовані навчальні дисципліни з важливих напрямків наглядово-профілактичної роботи, а саме забезпечення автоматичного протипожежного захисту.
Так наказом № 215 о/с від 1 вересня 2012 року призначено наступний професорсько викладацький склад кафедри «Автоматичних систем безпеки та електроустановок» – заступник начальника кафедри к.і.н., підполковник с.ц.з. Тараненко С.П., професор кафедри к.т.н., доцент Наконечний В.В., доцент кафедри к.т.н., доцент Квашніна О.В., доцент кафедри к.т.н., доцент майор с.ц.з. Тищенко Є.О., доцент кафедри к.т.н., майор с.ц.з Землянський Олександр Миколайович, доцент кафедри капітан с.ц.з. Землянський Олег Миколайович, старший викладач кафедри підполковник с.ц.з. Колесніков Д.В., викладач кафедри майор с.ц.з. Мигаленко К.І., начальник навчальної лабораторії старший лейтенант с.ц.з. Шаріпова Д.С.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КАФЕДРИ Є:
– повне та якісне виконання навчальних планів і програм навчання;
– проведення навчальних занять на високому науковому і методичному рівні;
– вдосконалення методичного рівня викладацького складу кафедри при проведенні усіх видів занять відповідно до програм навчання;
– організація та ведення науково-дослідних робіт за напрямками наукової діяльності кафедри;
– перепідготовка та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
– проведення виховної роботи серед курсантів, студентів і слухачів.
Пофесорсько-викладацький склад забезпечує підготовку майбутніх фахівців служби цивільного захисту з профільних дисциплін за такими спеціальностями: пожежна безпека, цивільний захист, системна інженерія.
Колектив кафедри проводив роботу з розробки навчально-методичних матеріалів для підготовки викладання дисциплін, оформлення та наповнення лабораторій кафедри. Було докладено максимум зусиль для всебічного розвитку кафедри, впровадження нового навчально-методичного забезпечення в освітній процес, самовдосконалення та підвищення професіональної майстерності викладацького складу.
На кафедрі розроблені і застосовуються навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри за наступними напрямками підготовки і спеціальностями:
1. Практичної підготовки фахівців за напрямом 6.170201 «Цивільний захист», а саме:
1) «Гідравліка»;
2) «Інженерні мережі та комунікації»;
3) «Основи метрології»;
4) «Технологічні вимірювання та прилади»;
5) «Системи автоматичного контролю та спостерігання»;
6) «Електротехніка та запобігання аваріям в електроустановках»;
7) «Охорона праці».
2. Практичної підготовки іноземних громадян за напрямом (спеціальністю) «Пожежна безпека» », а саме:
– напрям 6.170203 «Пожежна безпека»:
1) «Технічна механіка рідин і газу»;
2) «Спеціальне водопостачання»;
3) «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках»;
4) «Пожежна та виробнича автоматика»;
5) «Охорона праці».
– за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека»:
1) «Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту»;
2) «Охорона праці в галузі».
-за спеціальністю 8.17020301 «Пожежна безпека»:
1) «Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту»;
2) «Охорона праці в галузі».
3. Практичної підготовки за освітньою послугою перепідготовки фахівців (післядипломна освіта), розширення профілю (підвищення кваліфікації) керівних кадрів, спеціалізації у галузі знань 1702 «Цивільна безпека» », а саме:
1) «Спеціальне водопостачання»;
2) «Пожежна профілактика в електроустановках»;
3) «Пожежна і виробнича автоматика»;
4) «Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту»;
5) «Охорона праці в галузі».

Подальший розвиток отримав традиційний напрямок методичної роботи кафедри – підготовка електронних тестових програм, довідників, мультимедійних проектів.
Професором кафедри Наконечним В.В. впроваджено комп’ютерну навчальну і пошукову системи в процес навчання за типовими програмами нормативних дисциплін „Основи охорони праці” і „Охорона праці в галузі”.
Зокрема за цей період були розроблені та впроваджені в навчальний процес: підручники, навчально-методичні посібники, мультимедійні проекти та електронні навчально-методичні посібники з дисциплін “Технічна механіка рідини і газу” (Тищенко Є.О.), “Спеціальне водопостачання” (Томенко В.І.), “ Охорона праці в галузі” (Наконечний В.В.), “Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках” (Кулініч О.М., Землянський О.М.), “Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту ” (Тараненко С.П.), “Пожежна і виробнича автоматика” (Землянський О.М.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ:
– проводить наукові дослідження та впроваджує результати науково-дослідної діяльності в практику та навчальний процес з теоретичних і науково-технічних проблем відповідно до затверджених планів і програм;
– створює умови для активного залучення курсантсько-студентської молоді до наукових досліджень, залучаючи до активної участі у вирішенні актуальних проблем;
– проводить роботу щодо просування своїх науково-дослідних розробок у сферу практичного використання;
– організовує роботу ад’юнктів з наукових напрямків кафедри і бере участь в науковій експертизі дисертацій;
– проводить експертизу наукових статей, монографій, підготовлених до опублікування, наукових проектів та інших наукових матеріалів, що публікуються від імені Академії.
На кафедрі створена та діє наукова школа “Удосконалення роботи автоматизованих систем захисту від пожеж та аварій”.
Колектив наукової школи складають: кандидат технічних наук, доцент Томенко Віталій Іванович, кандидат технічних наук, доцент Тищенко Євген Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Кулініч Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент Наконечний Валентин Васильович, кандидат технічних наук, доцент Алексєєва Олена Сергіївна, кандидат технічних наук Куценко Станіслав Васильович, кандидат технічних наук Землянський Олександр Миколайович, Землянський Олег Миколайович, Колесніков Денис Валерійович, Мигаленко Костянтин Іванович, Таран Євген Олександрович
Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри такі:
1. Моделі та методи оптимізації структури систем пожежної сигналізації будівель і споруд.
2. Передача інформації між мобільними об’єктами за допомогою wireless технологій.
3. Розробка інформаційних комплексів пожежної безпеки стаціонарних об’єктів на базі бездротових технологій.
4. Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою.
В рамках наукової школи налагоджена Міжнародні зв’язки, угоди про співробітництво, а с аме:
1. Угода про науково-технічне співробітництво з Командно-інженерним інститутом Республіки Білорусь.
2. Угода про науково-технічне співробітництво з Академією протипожежного захисту МНС Російської Федерації.
3. Угода про науково-технічне співробітництво з Донбаським державним технічним університетом.
4. Угода про науково-технічне співробітництво з Чорноморським державним університтом імені Петра Могили.
В рамках наукової школи з 2012 року по теперішній час проводиться дослідження за напрямком НДР:
1. Держбюджетна науково-дослідна робота на тему «Розроблення теоретичних основ побудови систем пожежної сигналізації на базі технології ZigBee» (№ ДР 0110U001025).
2. Держбюджетні науково-дослідні роботи, що виконувалися за замовленням Державного департаменту пожежної безпеки МНС України (№ДР 0106U008526, №ДР 0208U005261).
3. Держбюджетна науково-дослідна робота на тему «Радіоідентифікаційні системи моніторингу дорожнього руху» (№ДР 0106U004502).
4. Науково-дослідна робота на тему «Системи протипожежного захисту. Частина 1. Системи пожежної сигналізації» (№ДР 0112U000808).
Результатами роботи наукової школи кафедри є підручники, навчальні посібники патенти на корисну модель тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно приймає участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та загальноакадемічних наукових та науково-практичних конференціях та семінарах, розглядаючи актуальні питання забезпечення службової діяльності фахівців служби цивільного захисту.
На базі кафедри щорічно проводиться міжкафедральна науков-практична конференція «Сучасні засоби захисту людини та виробництва від пожеж». У ході проведення конференції традиційно організовуються круглі столи, майстер-класи та підводяться підсумки Відкритого конкурсу курсантських (студентських) наукових робіт за спеціальністю «Пожежна безпека».
Активно ведеться робота зі створення наукового потенціалу кафедри. Результатом такої роботи на кафедрі є захисти 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Так, доцент кафедри майор с.ц.з. Тищенко Євген Олександрович у березні 2011 року захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності виявлення пожежі за температурою» зі спеціальності 21.06.02 – пожежна безпека., а у листопаді 2012 року доцент кафедри майор с.ц.з. Землянський Олександр Миколайович захистив дисертацію на тему «Моделі та еволюційні методи оптимізації структури систем пожежного моніторингу будівель і споруд» зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.
Одним із важливих завдань кафедри є формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу курсантів та студентів, надання їм допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану, оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень, оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень, організація роботи курсантів та студентів, у науковому житті навчального закладу та поза ним, пошук та підтримка талановитих дослідників серед курсантів та студентів академії, надання їм всебічної допомоги. Саме тому на кафедрі постійно діє наукове товариство курсантів та студентів. Молоді науковці під керівництвом професорсько-викладацького складу здійснюють свої перші наукові дослідження у таких напрямках, як:
• підвищення ефективності виявлення пожежі;
• розміщення пожежних сповіщувачів у приміщенні з нерівномірним пожежним навантаженням;
• фізичне моделювання процесів формування пожежних струменів;
• технологія отримання та застосування гідроструменних потоків у пожежогасінні;
• захист від ураження електричним струмом під час гасіння пожеж;
• гасіння лісових і торф’яних пожеж;
• підвищення безпеки виробництв;
Також члени наукового товариства займаються розробкою та виготовленням лабораторних стендів, приймають активну участь в удосконаленні та оновленні навчальних лабораторій.
На виконання наказу МНС України від 12.11.2009 року № 742 «Про затверження Порядку проведення спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення» професорсько-викладацький склад кафедри здійснює на спеціалізованій базі кафедри навчання за такими напрямками:
1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні),пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту.
2. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння.
3. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.
4. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.
5. Монтаж, перевірка(огляд) пристроїв блискавкозахисту.
За останній рік кафедрою здійснено такі навчання:
1. Проведено спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення з проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння ТОВ «ПБК-Агропроект», Житомирської філії ПАТ «Укртелеком».
2. Проведено спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення фірм ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Технопром», ТОВ «Ірлайн», ТОВ «ПБК-Агропроект», ТОВ «ДЕМ», ФОП Гребенюка В.Д., Черкаська та Житомирська філії ПАТ «Укртелеком».
3. Проведено спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень, перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту ВАТ «Черкасигаз», ПАТ «Дніпроазот», ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Технопром», ТОВ «Ірлайн».
4. Проведено навчання працівників НГВУ «Чернігівнафтогаз» з питань пожежної безпеки м. Прилуки.
5. Проведено спеціальне навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення з проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння; монтажу, технічного обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень, перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту НДПІ ПАТ «Укрнафта», УДСО в Черкаській області, ПП «Левіт-Спецмонтаж», ПП «Агенство Абріс», ПП «Наладчик-М», ПАТ «Дніпроазот», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».
В 2013 році ПВС кафедри взято участь у огляд-конкурсі на кращий кабінет (лабораторію), науково-методичні і наочні посібники АПБ ім. Героїв Чорнобиля, де в номінаціях отримали високі результати:
1) кращий кабінети (лабораторія): дипломом 3 ступеня нагороджена лабораторія «Гідравліки»;
2) лабораторні установки та наочні зразки:
– дипломом 1 ступеня нагороджена лабораторна установка з досліджень витрат рідини у системах автоматичного пожежогасіння;
– дипломом 2 ступеня нагороджений наочний зразок ««Пожежний ствол із світлозвуковим сигналізатором напруги».
3) підручники (навчальні посібники):
– дипломом 2 ступеня нагороджений навчальний посібник «Електротехніка та безпека електроустановок».
У навчальному процесі співробітники кафедри ефективно використовують сучасні технічні засоби навчання, що дозволяє значно підвищити рівень засвоєння знань.
На кафедрі створено і постійно вдосконалюються сучасні навчальні приміщення та лабораторії:
– навчальна аудиторія «Спеціальне водопостачання» та навчальна лабораторія «Гідравліка»;

– навчальна аудиторія «Пожежна профілактика в електроустановках» та навчальна лабораторія «Загальна електротехніка»

– навчальна аудиторія «Автоматизовані системи забезпечення протипожежного захисту» та навчальна лабораторія «Пожежна автоматика»;

Крім цього професорсько- кафедри займається таким:
– бере участь в організації прийому абітурієнтів в інституті;
– бере участь у різних формах навчання з підвищення кваліфікації фахівців різних підрозділів ДСНС;
– організовує та проводить спеціальне навчання керівників та виконавців робіт та послуг протипожежного призначення.
– проводить роботу по розширенню і зміцненню зв’язків із підрозділами ДСНС в галузі підготовки кадрів з вищою професійною освітою;
– бере участь в аналізі відгуків підрозділів ДСНС України про роботу випускників в цілях отримання об’єктивних оцінок якості підготовки курсантів (студентів, слухачів), підтримує зв’язок з випускниками Академії;
– проводить моніторинг попиту випускників із закріплених спеціальностей і напрямків підготовки, розробляє вмотивовані пропозиції щодо диверсифікації переліку нових спеціалізацій.
На кафедрі постійно проводиться робота з розвитку, модернізації та зміцненню навчальної матеріально-технічної бази, що включає вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними технічними засобами і їх широке впровадження в навчальний процес. Кафедра бере участь у розробці та впровадженні інформаційних технологій, які сприяють інформаційно-аналітичної підтримки освітнього процесу.
Належна увага на кафедрі приділяється спорту, так заступник начальника кафедри к.і.н., підполковник с.ц.з. Тараненко С.П. є тренером збірної команди академії з веслування, а начальник навчальної лабораторії старший лейтененант с.ц.з. Шаріпова Д.С. – МСУМК з кульової стрільби, являється членом збірної України, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи та Світу, а також учасник XXX Літніх Олімпійських ігор (Лондон – 2012).
Особовий склад кафедри працює над формуванням науково-методичної бази для проведення навчальних занять та наукових досліджень, яка б відповідала сучасності з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів (фахівців) для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Твіт