ГоловнаПРО ЧІПБСтруктураОсновні підрозділиКафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок
 Версія для друку

Кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок

Мигаленко Костянтин Іванович

Заступник начальника факультету - начальник кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Землянський Олег Миколайович

Заступник начальника кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Підполковник служби цивільного захисту

 

Колесніков Денис Валерійович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Томенко Віталій Іванович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Полковник служби цивільного захисту

 

Костирка Олеся Вікторівна

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Майор служби цивільного захисту

 

Заїка Петро Іванович

Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

 

Шкарабура Ігор Миколайович

Доцент кафедри

Доктор філософії

Підполковник служби цивільного захисту

 

Зобенко Олександр Олександрович

Викладач кафедри

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

 

 

Заїка Наталія Петрівна

Начальник лабораторії

Капітан служби цивільного захисту

 

Кафедру автоматичних систем безпеки та електроустановок створено 27.06.12р.

Основні завдання та функції кафедри:

Кафедра реалізує свої функції за наступними напрямками:

1.Навчальна діяльність:

– проводить всі види навчальних занять;

– бере участь у підготовці робочих навчальних планів закріплених освітніх програм;

– розробляє робочі програми навчальних дисциплін за профілем кафедри та затверджує їх в установленому порядку;

– здійснює керівництво з підготовки курсантами (студентами) рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних та інших робіт, проводить рецензування;

– проводить консультації;

– проводить іспити і заліки, бере участь в роботі державної атестаційної комісії.

– здійснює керівництво підготовкою дисертаційних робіт за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека».

2. Навчально-методична діяльність:

– впроваджує найбільш доцільні форми і методи викладання, використовує раціональне поєднання різних методичних прийомів, ефективно застосовує наявне сучасну техніку та лабораторне обладнання;

– здійснює розробку та своєчасне оновлення методичного матеріалу, навчально-методичних комплексів дисциплін і спеціальностей;

– здійснює комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри підручниками, навчально-методичними посібниками та іншими видами навчальних матеріалів, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри;

– планує видання підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів силами професорсько-викладацького складу кафедри, проводить їх експертизу;

– організовує методичні семінари з питань організації навчальної роботи за профілем кафедри, встановлює зв’язки і підтримує відносини з кафедрами інших вузів;

– здійснює поточний контроль успішності курсантів (студентів);

– вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи кращих викладачів, бере участь у підготовці молодих викладачів, надає їм допомогу в оволодінні педагогічною майстерністю.

3. Навчально-виховна діяльність:

– формує високі моральні відносини в колективі і створює нормальний психологічний клімат на кафедрі;

– розвиває почуття відповідальності за виконання поставлених завдань;

– формує у курсантів (студентів) сучасний науковий світогляд, прививає культури, трудову мотивацію, в тому числі через організацію навчального процесу з дисциплін кафедри.

4. Діяльність по реалізації кадрової політики:

– бере участь у підборі і розстановці кадрів;

– створює необхідні умови для професійного зростання професорсько-викладацького складу кафедри;

– планує, організовує та аналізує підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри;

– організовує контроль виконання функціональних обов’язків та посадових інструкцій працівниками кафедри;

– клопоче про подання професорсько-викладацького складу до присвоєння вчених звань доцента та інших вчених і почесних звань, нагород.

5. Міжнародна діяльність:

– планує і організовує участь працівників кафедри в міжнародних програмах і проектах;

– планує і проводить навчання іноземних громадян;

– залучає для роботи в інституті закордонних фахівців.

6. Профорієнтаційна діяльність:

– бере участь в організації прийому абітурієнтів в інституті;

– бере участь у різних формах навчання з підвищення кваліфікації фахівців різних підрозділів ДСНС;

– організовує, і проводить спеціальне навчання керівників і виконавців робіт та послуг протипожежного призначення.

– проводить роботу по розширенню і зміцненню зв’язків із підрозділами ДСНС в галузі підготовки кадрів з вищою професійною освітою;

– бере участь в аналізі відгуків підрозділів ДСНС про роботу випускників в цілях отримання об’єктивних оцінок якості підготовки курсантів (студентів, слухачів), підтримує зв’язок з випускниками інституту;

– проводить моніторинг попиту випускників із закріплених спеціальностей і напрямків підготовки, розробляє вмотивовані пропозиції щодо диверсифікації переліку нових спеціалізацій.

7. Кафедра проводить роботу з розвитку, модернізації та зміцненню навчальної матеріально-технічної бази, що включає вдосконалення навчально-лабораторного обладнання, оснащення кафедри сучасними технічними засобами і їх широке впровадження в навчальний процес. Кафедра бере участь у розробці та впровадженні інформаційних технологій, які сприяють інформаційно-аналітичної підтримки освітнього процесу.

 

Навчальні дисципліни:

Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Автоматичні системи протипожежного захисту

Електротехніка та безпека електроустановок

Загальна електротехніка

Інженерні мережі та комунікації

Пожежна безпека електроустановок

Протипожежне водопостачання

Системи автоматичного контролю небезпечних факторів

Технічна механіка рідини та газу

 

Положення про кафедру автоматичних систем безпеки та електроустановок

 

 

 

    Твіт