Контраст
Шрифт

Відділ персоналу

Відділ персоналу

Зажома Віталій Михайлович

Начальник відділу

Полковник служби цивільного захисту

 

Шапран Сергій Іванович

Заступник начальника відділу

Майор служби цивільного захисту

 

Коваленко Оксана Вікторівна

Провідний фахівець

Підполковник служби цивільного захисту

 

Вернигорова Лілія Сергіївна

Провідний фахівець

Майор служби цивільного захисту

 

Філіпова Вікторія Володимирівна

Провідний фахівець

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Романюк Ольга Ігорівна

Фахівець

Старший лейтенант служби цивільного захисту

 

Редзюк Яна Василівна

Фахівець

Лейтенант служби цивільного захисту

 

Сорока Наталія Іванівна

Фахівець

Лейтенант служби цивільного захисту

 

Відділ є самостійним структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України та відноситься до його управлінських підрозділів.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Національного університету цивільного захисту України, Положенням про Інститут, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, НУЦЗ України та Інституту, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами у тому числі у сфері захисту персональних даних.

Завдання відділу:

 • визначення потреби Інституту в кадрах рядового та начальницького складу, працівниках різних категорій, необхідних для виконання поставлених завдань щодо впровадження освітньої та наукової діяльності, участі у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • добір кадрів відповідно до кваліфікаційних вимог та критеріїв професійної придатності, їх розстановка за професійними і діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі;
 • забезпечення Інституту кадрами керівного складу, управлінських, основних підрозділів та підрозділів забезпечення;
 • проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення службової дисципліни;
 • аналіз якісного складу кадрів та внесення пропозицій щодо доцільності використання в займаних посадах осіб, які не забезпечують доручену ділянку роботи;
 • організація роботи щодо формування резерву для заміщення вакантних посад, просування по службі та роботі;
 • підготовка пропозицій по удосконаленню структури та штату Інституту як відокремленого структурного підрозділу НУЦЗ України;
 • кадрове супроводження та документальне відображення проходження служби особами рядового і начальницького складу та трудових відносин працівників, які відносяться до постійного складу;
 • забезпечення у встаноновленому порядку всіх видів обліку кадрів;
 • взаємодія з комплектуючими підрозділами ДСНС України;
 • організація роботи щодо відбору кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням;
 • організація роботи з вивчення особових справ кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням під час вступної кампанії;
 • супроводження проходження служби цивільного захисту перемінним складом Інституту;
 • вирішення питань по розподілу випускників Інституту;
 • організація та забезпечення внутрішнього контролю за напрямком проведення роботи з персоналом;
 • планування діяльності за напрямком проведення роботи з персоналом;
 • забезпечення додержання працівниками вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, правил етичної поведінки;
 • складення та подання звітності про результати діяльності (порядки запровадження управлінської відповідальності та підзвітності, включаючи показники, досягнуті під час виконання поставлених завдань та заходів, рівні, форми та строки звітування);
 • здійснення ідентифікації ризиків у Відділі;
 • інформування керівництва Інституту про проведену оцінку ризиків, ризикові сфери діяльності Відділу для прийняття рішення щодо вжиття заходів контролю;
 • документування управління ризиками;
 • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення помилок чи протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій;
 • здійснення заходів контролю, а саме:
 • здійснення контролю за доступом до матеріальних і нематеріальних ресурсів, облікових записів тощо;
 • забезпечення захисту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • організації контролю за виконанням документів;
 • здійснення систематичного перегляду роботи кожного працівника Відділу для визначення якості виконання поставлених завдань;
 • проведення оцінки загальних результатів діяльності Відділу;
 • здійснення інформаційного та комунікаційного обміну, а саме:
 • організації та забезпечення доступу до інформації;
 • організації документообігу та роботи з документами;
 • встановлення порядків та графіків складення і подання звітності;
 • оприлюднення інформації про діяльність Відділу;
 • вирішення інших завдань, які ставляться начальником Інституту, ректором НУЦЗ України та ДСНС України.
 1. Функції відділу:
 • бере участь у розробці Колективного договору у навчальному закладі та у забезпеченні його дотримання;
 • розробляє прогнози, визначає поточну і перспективну потребу в кадрах і джерела її задоволення, встановлює прямі зв’язки з навчальними закладами і службами зайнятості, контакти з територіальними органами ДСНС України, використовує засоби масової інформації для розташування оголошень про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;
 • бере участь у вирішенні питань найму, звільнення, переведення працівників;
 • своєчасно оформлює приймання, переведення і звільнення персоналу згідно з трудовим законодавством, Законом України «Про вищу освіту», Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, інструкціями і наказами, веде облік особового складу;
 • видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність та службу;
 • забезпечує збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів;
 • проводить відбір, вивчення, оформлення і розміщення кадрів постійного і перемінного складу. Формує резерв нового прийому на всі категорії посад;
 • планує роботу з питань комплектування перемінним складом;
 • проводить комплекс заходів щодо розподілу випускників на службу в органи та підрозділи ДСНС України;
 • готує матеріали до присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Інституту;
 • забезпечує комплектування навчального закладу кваліфікованими кадрами;
 • здійснює перспективне та поточне планування роботи з персоналом;
 • організовує створення діючого кадрового резерву для просування по службі на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів для просування по службі за індивідуальними планами навчання, стажування на відповідних посадах;
 • готує звіти про штатну чисельність, структуру підрозділів та джерела фінансування категорій персоналу Інституту;
 • вносить пропозиції щодо удосконалення організаційно-штатної структури Інституту;
 • організовує роботу комісії по встановленню особам рядового і начальницького складу стажу служби, а працівникам – стажу роботи для виплати відсоткової надбавки за вислугу років;
 • готує матеріали для розгляду на атестаційних комісіях питань відповідності займаним посадам, переміщення, звільнення осіб рядового та начальницького складу;
 • забезпечує укладення контрактів про проходження служби з особами рядового і начальницького складу;
 • бере участь у проведенні атестування осіб рядового і начальницького складу, забезпечує своєчасність і повноту реалізації висновків атестування;
 • організовує роботу по встановленню персоналу Інституту доплат за науковий ступінь та вчене звання, надбавок за спортивні та почесні звання;
 • забезпечує роботу відбіркової комісії для проведення набору кандидатів на денну форму навчання;
 • працює із зверненнями громадян та персоналу Інституту в межах компетенції Відділу;
 • спільно з відділом економіки і фінансів готує пропозиції стосовно встановлення розмірів посадових окладів постійному складу, додаткових видів грошового забезпечення та заробітної плати;
 • готує документи з пенсійного страхування, матеріали для призначення пенсій працівникам Інституту і їх сім’ям, особам рядового та начальницького складу, які звільняються зі служби та мають право на пенсію, а також подає їх до органів соціального та пенсійного забезпечення;
 • готує та направляє у встановлені терміни звіти, довідки по роботі з персоналом до ДСНС України, НУЦЗ України та органи статуправління;
 • зберігає особові справи та інші носії інформації;
 • бере участь у проведенні службових розслідувань в межах своєї компетенції. Вносить пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних і прийняття рішень по усуненню виявлених недоліків;
 • здійснює методичне керівництво виконання керівниками структурних підрозділів постанов, наказів і розпоряджень щодо питань роботи з персоналом. Вживає заходи щодо вдосконалення форм і методів роботи з персоналом;
 • вивчає та узагальнює підсумки роботи з персоналом, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни. Готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів. Вживає заходи щодо працевлаштування вивільнених працівників. Здійснює зв’язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів;
 • організовує складання і виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни в структурних підрозділах Інституту і додержання персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • складає встановлену звітність з обліку персоналу та роботи з ним, розробляє заходи щодо поліпшення кадрової роботи;
 • здійснює перевірки у громадян під час приймання на роботу (навчання) військово-облікових документів;
 • здійснює взаємодію з військовими комісаріатами щодо виконання вимог постанови КМУ від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;
 • складає графіки відпусток осіб рядового і начальницького складу та працівників Інституту. Здійснює контроль за дотриманням графіків відпусток;
 • готує проекти наказів по особовому складу;
 • готує та видає службові посвідчення особам рядового і начальницького складу;
 • веде діловодство з питань кадрової роботи;
 • забезпечує в установленому порядку функціонування в Інституті Єдиної автоматизованої системи кадрового обліку ДСНС в частині наповнення, ведення та змісту інформації;
 • здійснює інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

Положення про відділ персоналу

Нормативна база