Контраст
Шрифт

Науковий відділ

Науковий відділ

Землянський Олександр Миколайович

Начальник відділу

Кандидат технічних наук, доцент

Некора Ольга Валеріївна

Провідний науковий співробітник

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Удовенко Максим Юрійович

Старший науковий співробітник

Підполковник служби цивільного захисту

 

Пелипенко Микола Миколайович

Старший науковий співробітник

Кандидат педагогічних наук

Підполковник служби цивільного захисту

 

       
       Науковий відділ є структурним підрозділом Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. Він здійснює організацію і контроль наукової діяльності в інституті, забезпечує взаємодію факультетів, кафедр та допоміжних підрозділів у створенні, підтриманні на належному рівні та вдосконаленні наукової роботи згідно з державними та відомчими вимогами.

        У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, Законом України “Про наукову і науково-технічну експертизу”, іншими нормативно-правовими актами України, що стосуються наукової діяльності, наказами Голови ДСНС України, начальника Інституту, Статутом НУЦЗ України, Положенням про Інститут, рішеннями Вченої, Науково-технічної та методичної рад.

 

Основними завданнями відділу є:

 • планування, організація та контроль наукової роботи інституту;
 • обґрунтування рішень щодо перспективних і поточних проблем наукової роботи Інституту, а також підготовка необхідної документації для проведення атестації та акредитації;
 • надання консультативної та методичної допомоги науковим і науково-педагогічним працівникам, докторантам, ад’юнктам (аспірантам), здобувачам і курсантам (студентам, слухачам) з питань наукової діяльності;
 • сприяння організації публікації та апробації результатів наукових досліджень наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів, курсантів (студентів, слухачів);
 • участь в організації та проведенні наукових досліджень з актуальних наукових проблем відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок інституту;
 • координація діяльності наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених;
 • популяризація та стимулювання здійснення наукової діяльності співробітниками інституту.

 

Функції відділу:

 • розробляє на основі пропозицій підрозділів інституту та подає на затвердження в установленому порядку плани, пов’язані з науковою діяльністю інституту (плани наукової та науково-технічної діяльності, плани впровадження, плани конференцій тощо);
 • здійснює підготовку та затвердження в установленому порядку пропозицій щодо участі науково-педагогічних та наукових працівників Інституту в розробці державних стандартів України, проектів Національних програм у галузі пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів ДСНС України, МОН України;
 • організаційно забезпечує та контролює виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт науковими та науково-педагогічними працівниками, докторантами, ад’юнктами та здобувачами відповідно до пріоритетних напрямів наукової діяльності;
 • здійснює моніторинг розвитку наукової діяльності інституту в контексті рейтингового оцінювання;
 • збирає, узагальнює та веде облік результатів наукової роботи науково-педагогічних та наукових працівників інституту;
 • проводить підготовку звітних і аналітичних документів з питань наукової діяльності інституту для подальшого інформування керівництва інституту, вченої ради, а також їх надання до ДСНС, МОН України, інших установ і організацій;
 • контролює впровадження в практику (освітній процес) результатів наукових досліджень;
 • сумісно з іншими підрозділами інституту організовує виконання наказів і розпоряджень (доручень) органів законодавчої та виконавчої влади, щодо розробки проектів нормативної документації, підготовки експертних висновків (пропозицій) до законопроектів, а також з питань наукової, патентної діяльності та відповідних позапланових завдань;
 • здійснює організаційне й методичне забезпечення, а також координує діяльність наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених;
 • надає організаційну та методичну допомогу в проведенні загальноінституцьких наукових (науково-методичних, науково-практичних) конференцій, симпозіумів і семінарів, а в складі відповідних робочих груп забезпечує участь представників інституту в проведенні таких заходів на міжвідомчому та міжнародному рівнях;
 • вивчає, аналізує, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід організації та проведення наукових досліджень, надає роз’яснення щодо порядку застосування в інституті відповідних нормативно-правових актів для повного та чіткого їх застосування;
 • надає консультативну допомогу науковим і науково-педагогічним працівникам з питань державної реєстрації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та з оформлення заявок на отримання охоронних документів;
 • інформує наукових і науково-педагогічних працівників щодо проведення конференцій, конкурсів наукових робіт та інших заходів наукового спрямування;
 • проводить роботу щодо збору, обробки та відправлення тез доповідей, статей, наукових робіт тощо;
 • забезпечує збір матеріалів і технічний супровід фахових технічних збірок наукових праць інституту;
 • сприяє міжнародному науковому співробітництву, створенню умов для міжвузівської та міжвідомчої співпраці й інших зв’язків у науковій сфері;
 • попередньо опрацьовує та подає до відповідних інстанцій пропозиції щодо участі та заохочення науковців і їх наукових продуктів в конкурсах різного рівня;
 • проводить загальноінституцькі заходи (виставки, конкурси, огляди тощо), приурочені до професійних свят науковців та спрямовані на популяризацію та стимулювання здійснення наукової діяльності співробітниками університету.

 

Положення про відділ організації наукової діяльності

 

Нормативна база
50 років (1973 - 2023)